Almanca İktisat – Wirtschaft

Was ist Wirtschaft? (İktisat nedir)

Almanca İktisat – Wirtschaft Wirtschaft ist ein Wissenschaftszweig,der alle Aktivitäten in Bezug auf Produktion, Vertrieb, Verbrauch, Handel, Austausch und Vertrieb untersucht.(mit anderen Worten,Ökonomik) Der Grund für die Entstehung der Wirtschaft ist, dass die verfügbaren Ressourcen begrenzt und die menschlichen Bedürfnisse unbegrenzt sind. (İktisat, üretim, dağıtım, tüketim, ticaret, mübadele ve dağıtım ile ilgili tüm faaliyetleri inceleyen bir bilim dalıdır. (Diğer bir deyişle ekonomi) İktisatın ortaya çıkmasının sebebi, mevcut kaynakların sınırlı olması ve insan ihtiyaçlarının sınırsız olmasıdır.)

Was macht eine Wirtschaftin? (İktisatçı ne yapar?)

Sie können in Positionen wie Banker, Analyst, Ökonom, Buchhalter, Berater, Manager usw. arbeiten. Wirtschaftin erfordert einen institutionellen und historischen sowie einen theoretischen und angewandten wissenschaftlichen Hintergrund. (Bankacı, analist, ekonomist, muhasebeci, danışman, yönetici vb. Pozisyonlarda çalışabilirler. İktisat, kurumsal ve tarihsel bir teorik ve uygulamalı bilimsel altyapı gerektirir.)

Almanca iktisat ekonomi wirtschaft

Was sind die Wirtschaft szweige? (İktisat sektörleri nelerdir?)

  • Primärsektor
  • Sekundär Sektor (Industrie)
  • Tertiärer Sektor (Dienstleistung)
  • Quartär Sektor (wissensbasierte Wirtschaft)
  • Quinary Sector (Entscheidungsökonomie)
  • (Birincil Sektör)
  • İkincil Sektör (Sanayi )
  • Üçüncül Sektör (Hizmet)
  • Kuvaterner Sektör (Bilgi Ekonomisi)
  • Kuinary Sektör (Karar alma ekonomisi))

Primär Sektor (Birincil Sektör)

Obwohl es der älteste und primitivste Sektor ist, ist es der gesamte Rohstoff- und Grundnahrungsmittel sektor der Welt. Im primären Wirtschaftssektor; Es gibt wichtige strategische Aktivitäten wie Fischerei, Bergbau, Land- und Tierhaltung und Forstwirtschaft. Extrahieren und sammeln Sie den Nährstoffbedarf von Lebewesen, Rohstoffen im Boden.(En eski ve en ilkel sektör olmasına rağmen dünyadaki hammadde ve temel gıda sektörünün tamamıdır. Birincil ekonomik sektörde; Balıkçılık, madencilik, tarım, hayvancılık ve ormancılık gibi önemli faaliyetler bulunmaktadır. Topraktaki canlıların  besin ihtiyaçlarını toplar.)

Sekundär Sektor (İkincil Sektör)

Rohstoffe, die vom Primärsektor gewonnen werden, sind Produkte, die von Menschen verwendet werden können, indem sie in Industrie und Fabriken verarbeitet werden. Beispielsweise; Als Beispiel kann die Umwandlung von Stoff in Kleidung, Holz in Möbel, Stahl-Eisen in ein Auto angeführt werden.(Birincil sektörden çıkarılan hammaddeler, sanayide ve fabrikalarda işlenerek insanlar tarafından kullanılabilen ürünlerdir. Örnekler arasında kumaşın giysiye, ahşabın mobilyaya, çelik demirin arabaya dönüştürülmesi sayılabilir.)

Tertiärer Sektor (Üçüncül Sektör)

Der tertiäre Sektor, der als Dienstleistungssektor bekannt ist, dient sowohl der Bevölkerung als auch der Wirtschaft, indem er Waren kauft und verwendet, die im primären und sekundären Sektor hergestellt werden.(Hizmet sektörü olarak bilinen üçüncül sektör, birincil ve ikincil sektörlerde üretilen malları alıp kullanarak hem nüfusa hem de ekonomiye hizmet vermektedir.)

Quartär Sektor (Kuvaterner Sektör)

Obwohl viele Wirtschaftsmodelle die Wirtschaft in drei Sektoren unterteilen, teilen modernisierte Länder in der Neuzeit die Wirtschaft in mehr als drei Sektoren. Der quaternäre Sektor ist als wissensbasierte Wirtschaft bekannt, die eng mit dem tertiären Sektor verbunden ist. (Pek çok ekonomik model ekonomiyi üç sektöre ayırsa da, modern zamanlarda modernleşmiş ülkeler ekonomiyi üçten fazla sektöre böler. Kuvaterner sektör, üçüncül sektörle yakından ilgili olan bilgi ekonomisi olarak bilinir.)

Quinary Sector (Kuinary Sektör)

Dieser Sektor, so einige Wissenschaftler und Ökonomen; In einem Land und einer Wirtschaft ist dies ein untergeordneter und wichtiger Wirtschaftszweig, in dem Entscheidungen auf hoher Ebene getroffen werden. (Bu sektör, bazı bilim adamlarına ve iktisatçılara göre; Bir ülkede ve bir ekonomide bu, üst düzey kararların alındığı küçük ve önemli bir sektördür.)

 

Yorum yapın