Almanya ve Türkiye’de Cenaze Törenleri

Begräbnisrituale In Deutschland und In der Türkei

Cenaze törenleri, farklı ülkelerdeki kültürel değerin önemli bir parçasıdır. Her dinin kendi cenaze töreni vardır. Almanya’da Hristiyanlık% 64, Türkiye’de İslam hakim dindir. Bu nedenle insanların inanç gelenekleri farklıdır.

TrauerzeremoniensindeinwichtigerTeil des kulturellenWertes in verschiedenenLändern. Jede Religion hat ihreigenesBeerdigungsritual. İn Deutschland istmit 64% das Christentum, in der Türkei  der İslam ,die dominierende Religion. AusdiesemGrundunterscheidensich die Glaubenstraditionen der Menschen.

 

Almanya’da cenaze törenleri yapılıyor, öncelikle aile Alman gazetelerinde bir ilan yayınlıyor. Ölen kişinin nasıl ve nerede gömüleceğine dair cenaze bilgilerini içerir. Cenazeye katılmama durumunda ölenlerin ailesine ailesine başsağlığı dilemek için bir kartpostal gönderilecektir. Cenaze, ölen kişiyi cenazeye hazırlayan bir cenaze evine verilir. Erodersis yıkandı, güzelce giydirildi ve bir tabutun içine yerleştirildi. Ceset, yas tutmayı simgeleyen siyah giysilerle şapele getirilir. Papaz sohbet eder, sonra ölen kişi tabutun yanına gömülür.Aile ve arkadaşlar ya şapelin yemek odasında ya da başka bir yerde, çoğunlukla sandviç ya da sıcak çorba yerler. Başsağlığı dileklerinin ardından herkes evine gitti.

In Deutschland werdenBestattungsritenabgehalten.Alserstensgibt die FamilieeineAnzeige in DeutschenZeitungen. EsstehtdarindieBestattungsinformation der verstorbenen Person, wie und woer/siebegrabenwird. Nichtteilnehmeran der Beerdigungschicken der Familie des VerstorbeneneinePostkarte, um der FamilieihrBeileidauszusprechen. Die BeerdigungwirdeinemBestattungsunternehmenübergeben, das den Verstorbenenfür die Beerdigungvorbereitet. Erodersiewirdgebadet, schönangezogen und in einenSarggelegt. Der Leichnamwird in die Kapellegebracht, wobeischwarzeKleider die Trauersymbolisiert. Der Pastor halt einGespräch.Danachwird der verstorbenemitdemSargvergraben.Familie und FreundeessenentwederimSpeisesaal der Kapelleoderirgendwoanders, am meistensSandwichsoderwarmeSuppen. Nach der BeileidsbekundunggehenallenachHause.

Merhum Türkiye’de yıkanır. Bu, “abdest” adı verilen kutsal yıkama olarak bilinir. Vücut daha sonra beyaz bir kefene sarılır ve tabuta yerleştirilir. Tabut birçok insanla birlikte mezar alanına getirilir. İmam cenaze namazını kılar. Ölen kişi tabuttan çıkarılır ve kefenle birlikte toprağa gömülür. Ölen adamın yüzünün Mekkazu cüppesine gömülmesi önemlidir. Dua var, cenazeden sonra yakınları ve arkadaşları kederli aileyi ziyaret ediyor. Ölçecek bir şey ve birlikte içmek için bir şey getiriyorlar. Bu Türkiye’de çok güzel bir gelenek. Kederli aile hesaba katılır. Bu ziyaret İslam namazının ardından sona erer ve geleneksel olarak helva yenir ve ardından herkes evine gider.

In der Türkeiwird der verstorbenegewaschen. Das wirdalsheiligewaschungbenannt “abdest”. Der Leichnamwirddann in einLeichentuchgewickelt, das weißist und in den Sarggelegt. Der Sargwirdmitvielen Menschen zumBegräbnisortgebracht. Der İmam halt das Totengebet. Der VerstorbenewirdausdemSarggenommen und mitdemLeichentuch in die Erdevergraben. Esistwichtig, daß das Gesicht des VerstrobenenMekkazugewandvergrabenwird. Eswirdgebetet.Verwandte und FreundebesuchennachdemBegräbnis die trauerndeFamilie. Siebringenetwaszumessen und zumtrinkenmit. Das isteineschöne tradition in der Türkei. Man nimmtRücksicht auf die trauerndeFamilie. DieserBesuchendetnacheinemİslamischenGebet und traditionellwird Halva gegessen. DanachgehtjedernachHause.

 

Begräbnisrituale In Deutschland und In der Türkei

Her iki ülkede de insanlar ölümden sonra hayata inanırlar. Bunun dışında benzerlikler üzüntü ve taziyelerdir. Siyah giysiler her iki kültürde de kederi simgeliyor. En büyük fark, ölen kişinin Almanya’da bir tabutun içine gömülmesi ve onsuz Türkiye’de olmasıdır. Gömme biçimleri bazı yönlerden benzer ancak inandıkları din nedeniyle farklıdır.

In beidenLandernglaubt man an einLebennachdemTod. Ähnlichkeitenaußerdiesemist die Trauer und das Beileidaussprechen. SchwarzeKleidungsymbolisiert in beidenKulturen die Trauer. Der größterUnterschiedist, dass der Verstorbene in Deutschland miteinemSargbegrabenwird und in der Türkeiohne. Die Formen der Beerdigungsind in gewisser Weise ähnlich, aberdochanders, wegen der Religion, an die sieglauben.

 

 

almanya-ve-turkiye-cenaze-torenleri

Bibliographie (Kaynakca )

 

Yorum yapın

] }